Vedtægter 2016

§ 1. Navn og tilhørsforhold

Foreningens navn er Jyderup Musikforening og foreningen hører hjemme i Holbæk Kommune.

§ 2. Formål

Foreningen har til formål at arrangere og fremme musikalske arrangementer, koncerter, foredrag og underholdning i Jyderup og omegn. Foreningen skal over tid, udvikle og skabe de fornødne fysiske rammer, til afvikling af forskellige arrangementer og derigennem medvirke til at gøre lokalområdet til et attraktivt sted.

§ 3. Medlemskab

Som medlem af foreningen kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål. Medlemskabet er bindende for ét år ad gangen.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem. En eksklusion skal meddeles skriftligt til medlemmet. Samtidig med eksklusionen, skal den ekskluderede gøres bekendt med, at eksklusionen behandles på førstkommende generalforsamling, hvor vedkommende har adgang og taleret for at kunne anke eksklusionen.

§ 4. Kontingent/finansiering

For medlemskab i foreningen betales et årskontingent, der hvert år godkendes af den ordinære generalforsamling.

Foreningen søges herudover finansieret ved sponsor- og annoncestøtte samt bidrag fra offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer.

§ 5. Organisation

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som består af medlemmerne af foreningen.

Til den daglige drift vælger generalforsamlingen:

 • En formand.
 • Fire bestyrelsesmedlemmer.
 • Eventuelt to suppleanter.

Til brug for udarbejdelse af årsregnskab vælger generalforsamlingen:

 • En revisor
 • En revisorsuppleant

Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år.

Formand, bilagskontrollant og suppleant er på valg hvert år.

§ 6. Generalforsamlingen

Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel via foreningens officielle kommunikationskanaler (mail/hjemmeside). Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
 4. Fremlæggelse af regnskab, budget(forslag) og kontingentforslag.
 5. Indkomne forslag (forslag skal være modtaget skriftligt af bestyrelsen senest én uge før generalforsamlingen)
 6. Valg
  1. En formand.
  2. Fire bestyrelsesmedlemmer.
  3. Eventuelt to suppleanter.
  4. En revisor.
  5. En revisorsuppleant.
 7. Debat om det kommende forenings år.
 8. Evemtuelt

§ 7. Foreningens bestyrelse

Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen (jfr. § 5). Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen kan uddelegere den daglige drift til et forretningsudvalg, som består af formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen skal sørge for at være fuldtallig i hele perioden.

Bestyrelsen:

 • Udarbejder regnskab og budget(forslag)
 • Fastsætter selv sin forretningsorden
 • Kan sammensætte forskellige udvalg, bestående af medlemmer, der kan fungerer som idéudviklingsforum for foreningen.

Tegningsret for foreningen har formanden.

§ 8. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

Vedtægtsændringer skal motiveres offentligt på foreningens hjemmeside, i god tid før generelforsamlingen.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker hvis:

 • Et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller
 • 1/3 af medlemmerne skriftligt ønsker det, eller
 • Frafaldet af bestyrelsesmedlemmer er større end antallet af suppleanter.

Dagsordenen skal motiveres i fyldestgørende omfang. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel via foreningens officielle kommunikationskanaler (mail/hjemmeside) og ved annoncering i lokale medier.

§ 10. Regnskab

Regnskabsåret for foreningen følger kalenderåret fra d. 01.01. – 31.12. Regnskabet skal forelægges generalforsamlingens valgte revisor, før afholdelse af generalforsamlingen.

§ 11. Hæftelse & forpligtigelser

Medlemmer af bestyrelsen hæfter personligt for 1/5 af foreningens forpligtigelser. Når et medlem frafalder bestyrelsen, erstattes denne med suppleanten.

Mindst tre af bestyrelsens fem medlemmer skal være fyldt 25 år, da formanden og to medlemmer forvalter foreningens alkoholbevilling jf. Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Bestyrelsen bør tegne en forsikring der dækker erhvervsansvar i forbindelse med foreningens aktiviteter og arbejdsskade for foreningens frivillige medhjælpere.

§ 12. Opløsning

Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes ved simpelt flertal af de fremmødte på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål. Ved enhver tvist overlades foreningens midler alene til Holbæk Kommune.

Foreningen Jyderup Musikforening er stiftet den 01. december 2015.

Nærværende vedtæger er trådt i kræft, efter vedtægtsændringen på generalforsamlingen d. 26.02.2016 og erstatter alle tidligere udgaver.

 

Dirigent

Referent